Riktlinjer för att förebygga övergrepp mot barn

Sundbybergs IK Fotboll vill skapa ett föreningsliv som är tryggt för barn och vi följer Barnkonventionen som ställer krav på att alla som möter barn ska arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp och övergrepp generellt.

Genom att införa nolltolerans mot trakasserier och övergrepp tas ställning för en trygg miljö för alla barn. Utgångspunkten generellt för all verksamhet i Sundbyberg IK Fotboll är vår läroplan Sundbybergsmodellen, vår värdegrund och våra riktlinjer på hemsidan.

 1. Alla ledare i Sundbyberg IK Fotboll är informerade om och agerar medvetna om att det förekommer övergrepp på barn i alla miljöer och att idrotten inte är förskonad. Det är alla ledares ansvar att bidra till att skapa en trygg miljö där det finns så få risker för barnen som möjligt. Därför är det också obligatoriskt att ta del av riktlinjerna i det här dokumentet. Vi uppmanar alla som har en minsta misstanke om övergrepp att kontakta kansliet. Som ledare behöver du inte vara säker utan minsta misstanke är viktig att berätta om.

  Vi arbetar även med att informera alla barn och ungdomar i föreningen om telefonnummer till Bris och Friends.

 2. Sundbyberg IK Fotboll finner det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp viktigt och att kommunicera detta i sina riktlinjer både internt och externt.

 3. Ledare i Sundbyberg IK Fotboll ska alltid tänka på barnens integritet och trygghet i första hand. Ledarna ansvarar för att alla spelare i träningsgruppen kan garanteras kroppslig integritet i och runt lagets olika aktiviteter. Kroppslig integritet innebär att ingen ska känna sig tvingad på något sätt rörande dusch, omklädning, kroppskontakt, fotografering, filmning eller någon som helst aktivitet, tilltal eller handling som inte känns bra och som inte är en del av den normala aktiviteten kring fotbollsspelet på fotbollsplanen. Om ledaren känner sig det minsta osäker på vart gränserna går ska denne omedelbart rådfråga föreningens fotbollskonsulenter eller vända sig till fotbollens styrelse.

 4. Att tänka på i samband med träning och match för barn upp till 12 år:
  • Det finns inga skäl för en ledare att ta spelarna avskilt för samtal utan föräldrars möjlighet till insyn och medhörande.
  • Gemensam dusch och omklädning är inte heller nödvändigt.

 5. Att tänka på i samband med träning och match för barn från och med 13 år:
  • Avskilda ostörda samtal med hela träningsgruppen, inför match och träning, ska aldrig ske i samband med dusch och omklädning.
  • Om dusch och omklädning sker ska ledaren be spelarna att vara klara på ett visst klockslag och lämna omklädningsrummet tills dess.
  • Om enskilda samtal om match och träning med spelare ska hållas ska det ske synligt för föräldrar eller andra vuxna och spelare, t.ex. i omklädningsrummet med dörren helt öppen eller utanför.
  • Planera inför fotbollscuper och övernattningar för att ha goda rutiner så att riktlinjerna kan följas.

 6. Personer som kontinuerligt möter barn och ungdomar i vår verksamhet visar ett begränsat utdrag ur belastningsregister. I vårt fall innebär det fotbollskonsulenter, styrelse och ledare. En kontroll av ett registerutdrag ska inte få dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp.

 7. Sundbyberg IK Fotbolls alla ledare och personal ska ha tillgång till kunskap om hur en orosanmälan görs till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL § 14). Mer information finns här, alternativt vänder man sig till fotbollskonsulenterna eller direkt till styrelsen för hjälp.