Riktlinjer mot droger och dopning

Det här är Sundbybergs IK Fotbolls riktlinjer om droger. Riktlinjerna är beslutade av föreningens styrelse och ska finnas med som en naturlig del i introduktionen av nya ledare och årligen återkommande genomgång på ledarträffarna.

Spelare

All verksamhet som utförs i SIK Fotbolls namn skall alltid vara fri från energidrycker, överdrivet sockerintag, tobak, alkohol och narkotika. Det vill säga vid all tränings- och tävlingsverksamhet, vilket också betyder under resor, övernattning mellan matcher, turneringar och träningsmatcher osv. Om riktlinjen inte efterlevs skall spelaren alternativt föräldrar tillsammans med spelaren kontaktas omedelbart. Ledare i spelarens lag ansvarar för spelar- alternativ föräldrakontakt och vid behov deltar även representant från sektionsstyrelsen.

Ledare

All verksamhet som utförs i SIK Fotbolls namn skall alltid vara fri från alkohol och narkotika. Om denna riktlinje inte efterlevs skall styrelsen kontaktas omgående. Styrelsen är ytterst ansvarig att kontakt sker med berörd ledare. All verksamhet i SIK Fotbolls namn ska också vara rökfri. Gällande energidrycker, överdrivet sockerintag och snus så ska ledare i SIK Fotboll visa ett gott omdöme och agera föredöme gentemot föreningens barn och ungdomar.

Föräldrar

SIK Fotboll förutsätter att föräldrar inte är påverkade av alkohol eller narkotika i samband med föreningens tävlings- eller träningsverksamhet, inte heller kör bil i bakrus till matcher, träningar eller andra aktiviteter. Om den här riktlinjen inte efterlevs ska ett möte äga rum med förälder/föräldrar. Ytterst ansvarig för att kontakt sker är föräldrarepresentant och styrelse.

Dopning

Det är för alla spelare (och medlemmar) inom föreningen förbjudet att bruka alla former av otillåtna medel som inte föreskrivits av läkare av medicinska skäl. Upptäcks någon form av dopning gör styrelsen en bedömning av fallet. Yttersta konsekvensen kan bli att spelaren (medlemmen) utesluts ur föreningen. Ytterst ansvarig är styrelsen. Närmaste ledare ansvarar för att meddela styrelsen. Föräldrar kontaktas omgående av närmast ansvarig ledare.

Representation och fest

All spelarfri verksamhet, fest och representation som sker i SIK Fotbolls namn med styrelse, ledare eller föräldrar ska präglas av stor måttfullhet vad gäller konsumtion av alkohol. Alkoholfria drycker ska alltid finnas som alternativ.

Offentliga arrangemang som arrangeras av SIK Fotboll regleras enligt alkohollagen.